.
 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์ 
..