สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 17298  ครั้ง

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

     วันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนายางจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการและได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

     วันที่ 18 กันยายน 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ และคณะครูไปศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และโรงเรียนบ้านนายางได......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA

     .....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนในการสอบ PISA เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ในเดือนสิงห......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่๒๑๔
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

     โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม เพิ่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ในการนี้ได้เชิญ ค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางรับการประเมิน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สู่สถานศึกษาพอเพียง สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง

     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รับการประเมิน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สู่สถานศึกษาพอเพียง สเป......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : การรับแว่นตามโครงการโลกสวยด้วยตาใส

     วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค มอบหมายให้นายอะธิเดช คำพืช ครูโรงเรียนบ้านกองโค นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบแว่นตาให้กับนั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ตามโครงการส่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแสนขัน
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 22สิงหาคม พ.ศ.2560 นายพีรพงษ์ วัชรเทศ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านแสนขันพร้อมด้วยคณะครูและบุลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแสนขันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาการ) ส่งบุคลากรเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาการ) ส่งบุคลากรเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1ตำรวจ 1โรงเรียน) ณ ห้องประชุมสหกรณ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซต์

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ชั้้น ม.1-ม.6) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจัดระหว่างว......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครูและบุลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกองโค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา งานสัปดาห์......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : รับมอบเงินสงเคราะห์และครอบครัว ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค มอบหมายให้นายอะธิเดช คำพืช ครูโรงเรียนบ้านกองโค นำนักเรียนจำนวน 3 คน คือ 1) เด็กชายภูริณัฐ เพ็......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค มอบหมายให้นายเอนก ดีท่า ครู ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกองโค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560