โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ
 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ
               15 มี.ค.60 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ มีสาระสำคัญพอสรุป ดังนี้ 1.การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำลังพิจารณาหาพื้นที่ตั้งสำนักงาน 2.แผนพัฒนาการศึกษาจะเริ่มเข้มข้น สุพรรณบุรี ทั้ง 4 เขต จะต้องบูรณาการ 3.ขอให้ทุกรร.รับจุดเน้นของรมว.ศธ.นำไปปรับใช้ 4.หลักเกณฑ์ครูฉบับใหม่ มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลา 5.กฎกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้แล้ว การจัดทำโครงการ ให้กิจกรรมสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 2. กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 6. เรื่องPLC ดร.ไพศาล ปันแดน ชี้แจงที่มาของPLC และวิธีการดำเนินงาน พอสรุปดังนี้ PLC คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นขบวนการมีส่วนร่วม โดยมาหาวิธีร่วมกันแก้ไขปัญหา ผู้ที่รู้ปัญหานั่งหัวโต๊ะเสนอปัญหา แนวทางการแก้ไข ผู้รับฟังแสดงความเห็น มีการจดบันทึก ผู้รับฟังลงนามรับรองแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือเสนอแนะ รวบรวมเป็นเอกสาร นำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือเป็นการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ นำผลงานไปชี้แจงในกลุ่ม ผู้รับฟังลงนามชื่นชมยินดี ซึ่ง PLC นี้จะเป็นชิ้นงาน นำไปพิจารณาการเลื่อนระดับต่อไป
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 17 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 3392 ครั้ง Your IP Address is 54.162.203.39
          ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
8 มี.ค.60 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้ารับฟังนโยบายจาก สพฐ.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันเสาร์ที่ 25 ก.พ.60 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายวิทยา ยางสุด รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน โดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในการจัดเก็บข้อมูล
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดให้เดือน “ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และเงินเหลือจ่าย ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/60 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นายปัญญา แก้วกียูร ผู้แทนกระทรวง ประธาน พร้อมด้วยคณะ เข้าประเมิน รร.อนุบาลด่านช้าง ได้รับการต้อนรับจาก นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายอนุชา เงินแพทย์ ผอ.รร.อนุบาลด่านช้าง พร้อมคณะ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ได้รับการต้อนรับจาก นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายมานพ พุ่มสาขา ผอ.รร.วัดดอนประดู่ พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู มาให้กำลังใจ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/3 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า