สพม.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 

บอกบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา
               เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้ร่วมใจกันบอกบุญแก่ชาวบ้าน ณ ตลาดบุญอนันต์ ตลาดโกสุม ตลาด ทอ. ทุ่งสีกัน และตลาดเมืองทองธานี เพื่อนำเงินทำบุญถวาย ณ วัดดอนเมือง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการนักเรียนขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ............................................ (ภาพ/ข่าว: นายนัทธวัธน์ โยธา)
          เสริมความรู้ด้านภาษาไทยโดยครูลิลลี่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบหมายให้ นายสรศักดิ์ แพทย์คดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และนายปริญญา ปรีดาพีรนนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีนายกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .......................................... (ประชาสัมพันธ์:ข่าว/ โสตทัศนศึกษา:ภาพ)
           กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เป็นประธาน เปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข ได้จัดขึ้นเพื่อรนณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่พึ่ง ยาเสพติด ภายในกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ วันต่อต้านยาเสพติดโลก มีการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องโทษของยาเสพติด มีการเดินขบวนรนณรงค์ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ร่วมกับสำนักงาน เขตมีนบุรี และมีการแสดงคอนเสิร์ตรนณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากศิลปิน สังกัด ค่าย BEC TERO MUSIC กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ และสนามเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ........................... (ข่าว/ประชาสัมพันธ์)(ภาพ/โสตทัศนศึกษา)
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 940 ครั้ง Your IP Address is 54.144.57.183
          นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ โดยมี นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ..................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
 

การหาเสียงการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครคณะสีเตชะสิงหราช

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ งานกิจกรรมคณะสี กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมหาเลือกตั้งประธานคณะสี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยคณะสี“เตชะสิงหราช หมายเลข ๑-๔” หาเสียงเลือกตั้งประธานคณะสี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ณ ลานสโรชนิลุบล โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) .......................................

 
          การเรียนรู้เรื่องการอ่าน โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โดย กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการทดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)" ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 ถึง 16.00 โดยมี นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ ......................................................... (ข่าว/ภาพ/งานประชาสัมพันธ์)
           สพม.2 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 นายไพรัช แสงทอง ประธานการประชุมฯ กล่าวว่า การรับนักเรียน ได้สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่ทัดเทียมกัน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแนวโน้มขยายโรงเรียนเพิ่มขึ้น ในเขตพื้นที่สายไหม และบางเขน เพราะใกล้กับแนวติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และมีการขยายการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้โรงเรียนเขตพื้นที่ดังกล่าว จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับโอกาสทางการศึกษา ไม่ว่าเด็กปกติ หรือเด็กมีความบกพร่องทางร่างกาย การรับนักเรียนเป็นประการแรก คือ เด็กต้องได้รับโอกาสทัดเทียมกันทุกคนและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยผู้ปกครองช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาของลูกหลาน ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด และถ้าเด็กมีปัญหา ต้องร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่ออนาคตเด็กทุกคน การที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เชิญตัวแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มาเพื่อระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ต่อไป ..................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ผอ.สพม.2 คนใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คนใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นอกจากนี้ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้เดินทางมาส่ง ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ด้วยความรักและความอบอุ่น (ประมวลภาพการต้อนรับได้ที่https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A12-241646189291699/photos/?ref=page_internal) ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ โดยมี นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ..................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
สพม.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีนายธีรัช ไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุม นายไพรัช แสงทอง ประธานการประชุมฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ สพฐ.ได้รับมอบหมายให้ สพม.2 ประสานและให้ความช่วยเหลือ นางสาวมาริสา จงน้อมกลาง นักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาเสียหลักตกเหว จังหวัดปราจีนบุรี เข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2560 ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว และส่งเข้ารักษาตัวเพื่อพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับความอนุเคราะห์และติดต่อประสานงานจาก นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนในนามของ สพม.2 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน ผู้ปกครองเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนได้มี เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปี 2560 ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงระบบการรับนักเรียนด้วยระบบ On-line เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ สพฐ.ได้แจ้งโครงการปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานด้านระบบสารบรรณ การบันทึกรายการลงเล่มทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย เรื่องการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2559 สพฐ.ได้รับรองผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติ และประกาศแจ้งให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติการ KRS และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ARS จัดอยู่ในลำดับที่ 13 ผลคะแนนรายเขต 4.304955 เรื่องคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ได้แก่ นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชียร ได้รับการเสนอชื่อ โดยเข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร ในวันที่ 1 เมษายน 2560 จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-4 เมษายน 2560 ณ สพม.1 จำนวนกลุ่มวิชา 32 กลุ่มวิชา 406 อัตรา ....................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว) (งานโสตฯ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า