สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 118246  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ครู สพม.2 อบรมสะเต็มศึกษา

      นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 26 พ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บุคลากร สพม.2 พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

      นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มศักย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่ประสบน้ำท่วมหลังจากฝนตกเมื่อคืนว......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.2 มอบรถยนต์ตู้ 2 คัน พร้อมทุนการศึกษา ให้โรงเรียนภาคใต้

      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคณะ สพม.2 พร้อมด้วย นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางกะปิ
หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ รุ่นที่ 4 "

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นางอิศรา ร่วมนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครูโรงเรียนบางกะปิ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
หัวข้อข่าว : การอบรม OBECQA

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
หัวข้อข่าว : บด.2 จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมใส่บาตร กิจกรรมน้องไหว้พี่ และกล่าวต้อนรับนักเรียนโดย ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
หัวข้อข่าว : จ.พ.อบรมครูเรื่องเศรฐกิจพอเพียง

     นายเทียน กล่ำบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นประธานเปิดการอบรมครู เรื่อง การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษานิเทศก์จาก สพม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : “กราบ ครูปูชนีย์ น้องไหว้พี่ ผูกไมตรี ลูกบดินทร”

     เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นประธานในพิธี “กราบ ครูปูชนีย์ น้องไหว้พี่ ผูกไมตรี ลูกบดินทร” ซึ่งจัด......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : สมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชามอบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)และผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียน มูลค......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หัวข้อข่าว : ชี้แจงงานทะเบียน

     นางสาวสายพิณ พุทธิสาร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมชี้แจงงานทะเบียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๒ ม.๓ ม.๕ ม.๖ ที่ต้องปฏิบัติในแนวทางเดีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หัวข้อข่าว : จริยธรรม ม.๔

     ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวทักทายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คาบจริยธรรม เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หัวข้อข่าว : ประชุมครูประจำเดือน

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดำเนินการประชุมครูและบุคลากร ของโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดย ดร.วรรณดี นาคสุขป......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
หัวข้อข่าว : พิธีปฐมนิเทศและพิธีมอบตัวเป็นศิษย์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดพิธีปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศรีนวมินท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

     เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/69 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560