มอบรางวัลคนดีศรีจุฬาภรณ์
 


               
          วันที่ 23 พ.ค. 2560 มอบรางวัล คนเก่ง คนดี ศรีจุฬาภรณ์ จากกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศ สิงคโปร์ มีโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน 76 ทีม มี 5 กลุ่มคือ กลุ่ม A สาขาฟิสิกส์ กลุ่ม B สาขาชีววิทยา กลุ่ม C สาขาชีววิทยาประยุกต์ กลุ่ม D สาขาเคมีประยุกต์ กลุ่ม E สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลการตัดสินมีดังนี้คือ 1.รางวัลเหรียญทอง โครงงานสาขาชีววิทยา ได้แก่ 1. นายตินกร กันทะ 2. น.ส. กัลยากร จันทะนาม 3. น.ส. วัลย์ภัสร์ ชิษณุธัญโชติ ครูที่ปรึกษา ครูคุณากร จิตตางกูร 2. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสาขาเคมี ได้แก่ 1. น. ส. ณัฏฐณิชา บุญเลิศ 2. น.ส. ณิชยา เนตรตระกูล 3. น.ส. อานัสนันท์ จันทะวงศ์ ครูที่ปรึกษาได้แก่ นายดุษฏี ศรีทรงราช 3. รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่1. น.ส.อารยา สาคำ 2. นายศุภชัย รินคำ 3. นายธนพงศ์ แก้วหล้า ครูที่ปรึกษาได้แก่ นายเอนก ไชยบุตร Dr. Lim Sin Chun Miss Lim Weili
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 3 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1541 ครั้ง Your IP Address is 54.162.203.39
          วันที่ 22 พ.ค.2560 มอบรางวัลคนเก่ง คนดีศรีจุฬาภรณ์ จากกลุ่มการงานอาชีพฯ ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับม.ต้นได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรได้แก่ 1. ด.ช. ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ 2. ด.ช.ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ 3. ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ (รูปภาพที่1ซ้าย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับม.ต้น ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ 1. ด.ช. วุฒิกร ศรีศิริ 2. ด.ช. พรหมชัย ชูแสง (รูป 2 ขวา) รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับ ม. ปลาย ได้รับเกียรติบัตรได้แก่ 1. นายปารณ ดาวทอง 2. น.ส. กรรวี คำแดง 3. น.ส. ณัฏฐธิดา ต๊ะสาร (รูปที่3 ซ้าย) รางวัลเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.ปลาย ได้รับเกียรบัตรได้แก่ 1. นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ 2. นายพชรพนธ์ พรหมวงศ์ 3. น.ส.นิรัดร์ยา เนตรตระกูล (รูปที่4ขวา) ครูผู้ฝึกสอน นางมนัสชนก ตามวงศ์ นายปรัชรัฏต์ ใจมา Mr. kazuki Hirata
 


          

 
          นายณรงค์ เรืองวิลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
           วันที่ 24 พ.ค. 2560 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงรายเข้าเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินโครงการฯโดยมีคณะทำงานกลุ่มงานวิชาการร.ร.จภ.ชรร่วมต้อนรับและรับทราบการติดตามณ ห้องประชุมจภ.1

 

 


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันที่ 22 พ.ค.2560 มอบรางวัลคนเก่ง คนดีศรีจุฬาภรณ์ จากกลุ่มการงานอาชีพฯ ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับม.ต้นได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรได้แก่ 1. ด.ช. ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ 2. ด.ช.ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ 3. ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ (รูปภาพที่1ซ้าย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับม.ต้น ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ 1. ด.ช. วุฒิกร ศรีศิริ 2. ด.ช. พรหมชัย ชูแสง (รูป 2 ขวา) รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับ ม. ปลาย ได้รับเกียรติบัตรได้แก่ 1. นายปารณ ดาวทอง 2. น.ส. กรรวี คำแดง 3. น.ส. ณัฏฐธิดา ต๊ะสาร (รูปที่3 ซ้าย) รางวัลเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.ปลาย ได้รับเกียรบัตรได้แก่ 1. นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ 2. นายพชรพนธ์ พรหมวงศ์ 3. น.ส.นิรัดร์ยา เนตรตระกูล (รูปที่4ขวา) ครูผู้ฝึกสอน นางมนัสชนก ตามวงศ์ นายปรัชรัฏต์ ใจมา Mr. kazuki Hirata
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Edudation ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ช.ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ ด.ช.ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ และด.ช.ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ช.วุฒิกร ศรีศิริ และ ด.ช.พรหมชัย ชูแสง 3. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายปารณ ดาวทอง นางสาวกรรวี คำแดง และนางสาวณัฏฐธิดา ต๊ะสาร (ได้อันดับที่ 4) 4. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ นางสาวนิรันดร์ยา เนตรตระกูล และนายพชรพนธ์ พรหมวงศ์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.36 เข้าตรวจเยี่ยมบริบท การบริหารจัดการด้านต่างๆ พร้อมพบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า