สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 12133  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายสร้างสรรค์)

           เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ได้นำนักเรียนแกนนำจำนวน 5 คนและครูผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายสร้างสรรค์) เพื่อสนองยุทธศาสตร์พัฒนาชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนว่าด้วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นกเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560