.
 
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำบุคลากร เคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามนโยบายเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 (กุศาวดี/ภาพ:ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยในการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลคะแนนโอเน็ตสูงฯ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1(กุศาวดี/ภาพ:ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมวันประกายแห่งเพชร สำเร็จวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยนายอนันต์ จิรารัตนกุลชัย ประธานกรรมการสถานศึกษา นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่สำเร็จการศึกษา และส่งต่อให้นักเรียนได้มีกำลังใจในการศึกษาในระดับต่อไป พร้อมทั้งมีการเสนอผลงานวิชาการตลอดปีการศึกษาอีกด้วย(ชลธิชา ภาพ/ข่าว)@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) นำโดย นายคำนวณ ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อำเภอบ้านบึง ในการจัดกิจกรรม"เมืองแห่งนักอ่าน นับเป็นวันที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” ด้วยตระหนักในพระ ปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน.... (ธนาภรณ์ : ภาพ/ข่าว)@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) นำโดย นายคำนวณ ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง แผนกปกติ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการประชุม ผู้ปกครองเพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ธนาภรณ์ : ภาพ/ข่าว)@@@
 
..