สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 40512  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายใน ป่าแดงเกมส์

      เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) นำโดยคณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ป่าแดงเกมส์" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่ค......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กรอกข้อมูลการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)

     ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กรอกข้อมูลการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 เพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : คุณปริญญา คุณกัลยาณี ทีปกรสุขเกษม และคุณครูวาทิต นุ่มตี่บริจาคกีต้าร์โปร่ง yamaha

     ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คุณปริญญา คุณกัลยาณี ทีปกรสุขเกษม และคุณครูวาทิต นุ่มตี่ ได้สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนด้านดนตรีสากล ซึ่งได้บริจาคกีต้าร์โปร่ง yamaha ราคา 4,900บาท ให้ก......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ประเมินขอเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) นำโดย นายคำนวณ ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : นักศึกษาจากม.บูรพามาเก็บข้อมูลเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน ครั้งที่ 2

      ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เดินทางมาโรงเรียนวัดบุญญ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก
หัวข้อข่าว : ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันนักยอวาทีน้อย

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป.ชลบุรี เขต 1 ดังนี้ เด็กชายกฤษณพงษ์ พลับลังสิทธิ์ ชั้น ป.6 , เด็กหญิงไอริน เจ๊ะอาแว ชั้น ป. 5 และเด็กชายอนุวัฒน์ วิเศษไชย ชั้น ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม และคณะครูจัดให้มีการ #ปร......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
หัวข้อข่าว : โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

     เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60 น.ส.จำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศน.สมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 และคณะครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ได้ต้อนรับ ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน และคณะ จา......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

     เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ 1 ได้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : นักศึกษาจากม.บูรพามาเก็บข้อมูลเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน

     ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เดินทางมาโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ตำ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการชูชาติ รักวงศ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลอยกระทง 2560

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมทำกระทง และประกวดกระทงประเภทสวยงานและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยม......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
หัวข้อข่าว : ประเพณีลอยกระทง

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียน ได้ร่วมกันทำกระทงเพื่อนำไปลอยตามประเพณีลอยกระทง (สุภาภรณ์...ภาพ/ชาญณรงค์...ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ชุมชนคลองตำหรุได้สนับสนุนโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน

     วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทางชุมชนคลองตำหรุได้สนับสนุนโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน จำนวน 19 ตัว ให้กับทางโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์” ในการนี้ ทางโรง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
หัวข้อข่าว : กฐินวัดแจ้งเจริญดอน

     วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ร่วมงานประเพณีทอดกฐินของวัดแจ้งเจริญดอน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมสืบส......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560