$$$... กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.เชียงราย เขต 3 ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบายร้อยละ 35 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 35 โรงเรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดและพัฒนานนวัตกรรมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง สพม.35

 


               
          $$$...กิจกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การมอบหนังสือ, สื่อ และการเปิดชั้นเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการสอนแบบเปิด และการศึกษาชั้นเรียน (Open approach + Lesson study) ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ระหว่างวันที่ 26-30 พค.2560 ณ รร.อนุบาลแม่ฟ้าหลวง, รร.บ้านห้วยไร่สามัคคี และ รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ โดยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะครูกลุ่มฯ ดอยตุง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก ม.ขอนแก่น
           $$$...นายสมจิต จันต๊ะบุญ พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สพป.ชร.2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 และนำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่เชิกรุก (Field Trip for Active Learning) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ตามยุทธศาสตร์โรงเรียนเที่ยวได้ : เที่ยวไม่ไกล ไป ร.ป.ค.15
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 29 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน
จำนวนผู้ชม 11896 ครั้ง Your IP Address is 54.144.57.183
          $$$...นายธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา อ.แม่จัน พร้อมด้วยคณะครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำของกินของใช้มาเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายวสุพล สุทธิรักษาพืชที่ไม่สบายพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (สมศักดิ์ ทรายแก่น...ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          $$$...นายธัญญะ เนียมแตง ผอ.โรงเรียนบ้านดอยจัน อ.เชียงแสน รับมอบสื่อวิทยาศาสตร์แลสุขศึกษา จำนวน 20 ชิ้น งบประมาณ 180,000 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก สพ.ชร.3 เพื่อใช้ในปีการศึกษา2560 และปีต่อไป
           $$$...โรงเรียนบ้านสันกอง อ.แม่จัน ดำเนินโครงการZero Waste School" จากโรงเรียนปลอดขยะสู่การขยายผลสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมปลอดขยะและการจัดการขยะในชุมชนอย่างบูรณาการและยั่งยืนส่งเสริมโดย นายอุทัย มูลเมืองคำ ผอ.โรงเรียน

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงรายเขต3 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. แลพนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผอ.สำนักต่างๆ ในสพฐ. ตรวจราชการ การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และเยี่ยมชมห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย แลพห้องเรียนของอาคารพระราชทานต้านแผ่นดินไหว ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ในการมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างกำแพงแก้วรอบพระมหาเจดีย์เขาคู่ฟ้านำเย็น (เจนธัญญารักษ์) ณ วัดน้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายวรพงษ์ สันติวงค์ นายจรัญ แจ้งมณี รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รวมถึง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และรองผอ.สพม.เขต 36 ผอ.สถานศึกษร่วมให้การต้อนรับ.....(เรียบเรียงข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมกับบริษัท ทรู คอเปอร์เรชัน จำกัดมหาชน จัดอบรมโครงการ junior Start Up Thailand 4.0 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2560 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย จำนวน 60 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อ โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
$$$...นายธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา อ.แม่จัน พร้อมด้วยคณะครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำของกินของใช้มาเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายวสุพล สุทธิรักษาพืชที่ไม่สบายพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (สมศักดิ์ ทรายแก่น...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่าย Cluster 16 ณ โรงแรมเอ็มบูติครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
$$$...
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต3 พร้อมด้วย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 1,2,4 ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการ ของ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กลุ่ม Eco School, พ.ต.ท.ร.อ.กภ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญโชติ กลุ่มพี่หมออาสา และ นายทูน หิรัญทรัพย์ กลุ่ม YCM มูลนิธิ The Boss ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการWeChangeWorldChange
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/5 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า