สพป.เชียงรายเขต3 จับมือพันธมิตร
โครงการWeChangeWorldChange
 

ดำเนินการ3ระยะสร้างจิตอาสาYCM
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งเดินหน้านำร่อง
               $$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กลุ่ม Eco School พ.ต.ท.ร.อ.กภ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญโชติ กลุ่มพี่หมออาสา และ นายทูน หิรัญทรัพย์ กลุ่ม YCM มูลนิธิ The Boss สาระสำคัญ คือ ส่งเสริม ประสาน ความร่วมมือและร่วมกันผลักดันการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามชื่อโครงการ เราเปลี่ยนบ้านห้วยผึ้ง พัฒนารูปธรรมทั้ง 3 ด้าน จนเกิดการขยายผลไปสู่โรงเรียนและชุมชนในเครือข่าย โดยการประสานงานด้านนโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักให้เยาวชนเกิดทัศนคติในการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึก มีจิตอาสาในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและทำโครงการเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อ (Social Enterprise) พัฒนาสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม ของชุมชนอย่างยั่งยืน ในโครงการ เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน (We Change World Change) เชียงรายเมืองต้นแบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแผนการดำเนินงานทั้งหมด 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562) กลุ่มเป้าหมายคือ 1. ครูผู้สอนในทุกระดับชั้น 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 3. ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2560) เป็นระยะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะ เพื่อสร้างนวัตกรรม แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา YCM เพื่อการพัฒนาสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ ในการดำเนินการด้านจิตอาสานำเสนอในรูปแบบต่างๆ วิทยากร โดย นายทูน หิรัญทรัพย์ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบ Eco School ในรูปแบบการศึกษาฟินแลนด์และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการอุปโภค บริโภค และส่งเสริมคุณภาพชีวิต วิทยากรโดย นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กิจกรรมสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ ในการจัดการคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โดยมีเยาวชนจิตอาสาร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน พัฒนาคุณภาพอาหารปลดสารพิษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของประชากรในชุมชน วิทยากรจาก กลุ่มพี่หมออาสา โดย พ.ต.ท.ร.อ.กภ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญโชติ ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2561) เป็นระยะในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อทำโครงการเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จากนวัตกรรมและผลงานของนักเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2562) เป็นระยะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
          $$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กลุ่ม Eco School พ.ต.ท.ร.อ.กภ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญโชติ กลุ่มพี่หมออาสา และ นายทูน หิรัญทรัพย์ กลุ่ม YCM มูลนิธิ The Bossณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
           $$$...โรงเรียนบ้านปางสา อ.แม่จัน บริการตัดผมให้กับนักเรียนที่ไม่มีงบประมาณในการตัดผมที่ร้านซึ่งไม่ต่ำกว่าครั้งละ 50 บาท ซึ่งคนที่ตัดให้ก็คือครูประจำชั้นและนักเรียนที่มีความชอบในการตัดผมประหยัดงบประมาณและได้ความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและเพื่อน พี่ น้อง
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 25 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 11894 ครั้ง Your IP Address is 54.144.57.183
          $$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กลุ่ม Eco School, พ.ต.ท.ร.อ.กภ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญโชติ กลุ่มพี่หมออาสา และ นายทูน หิรัญทรัพย์ กลุ่ม YCM มูลนิธิ The Boss ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการWeChangeWorldChange
 


          

 
          $$$...โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.อ.แม่สาย ใช้เวลาช่วง 15:30น.-16.00น.สอนเสริมให้กับนักเรียนในเรื่องทักษะการอ่านทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษและกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ นำทีมโดย ดร.โยธิน สิทธิประเสริฐ ผอ.โรงเรียน
           $$$...โรงเรียนบ้านสันกอง อ.แม่จัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งจากดอกลำไย เพื่อนำมาจำหน่ายหารายได้ระหว่างเรียน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตและการวางจำหน่าย ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดย นายอุทัย มูลเมืองคำ ผอ.โรงเรียน

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงรายเขต3 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. แลพนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผอ.สำนักต่างๆ ในสพฐ. ตรวจราชการ การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และเยี่ยมชมห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย แลพห้องเรียนของอาคารพระราชทานต้านแผ่นดินไหว ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ในการมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างกำแพงแก้วรอบพระมหาเจดีย์เขาคู่ฟ้านำเย็น (เจนธัญญารักษ์) ณ วัดน้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายวรพงษ์ สันติวงค์ นายจรัญ แจ้งมณี รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รวมถึง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และรองผอ.สพม.เขต 36 ผอ.สถานศึกษร่วมให้การต้อนรับ.....(เรียบเรียงข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมกับบริษัท ทรู คอเปอร์เรชัน จำกัดมหาชน จัดอบรมโครงการ junior Start Up Thailand 4.0 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2560 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย จำนวน 60 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อ โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
$$$...นายธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา อ.แม่จัน พร้อมด้วยคณะครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำของกินของใช้มาเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายวสุพล สุทธิรักษาพืชที่ไม่สบายพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (สมศักดิ์ ทรายแก่น...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่าย Cluster 16 ณ โรงแรมเอ็มบูติครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
$$$...
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต3 พร้อมด้วย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 1,2,4 ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการ ของ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กลุ่ม Eco School, พ.ต.ท.ร.อ.กภ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญโชติ กลุ่มพี่หมออาสา และ นายทูน หิรัญทรัพย์ กลุ่ม YCM มูลนิธิ The Boss ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการWeChangeWorldChange
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/5 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า